İşbu kurallar ve standartlar, PRANA KULÜBÜ üye tanımını, felsefesini geliştirme ve üyeler arasında, etik standartlar oluşturma ve üyelik şartları konusunda hazırlanmıştır.
Prana Kulübü kendi Etik Kuralları ve Üyelik Şartları, Etik Davranış İnceleme Süreci, Şikayet Süreci ve İnceleme Kurulu aracılığıyla Prana, standartlarını belirler ve üyelere şikayet sunmaları için bir yer sağlar.

PRANA KULÜBÜ ETİK KURALLARI

PRANA KULÜBÜ Etik Kuralları ve Üyelik Şartları sırasıyla aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
• GİRİŞ
• TEMEL TANIMLAR
• PRANA TEMEL DEĞERLERİ VE ETİK İLKELERİ
• ETİK STANDARTLAR
• ÜYELİK ŞARTNAMESİ
• ANT
1.GİRİŞ
PRANA KULÜBÜ Etik Kuralları ve Üyelik Şartları, Kulübün temel değerlerini , etik ilkeleri ve etik davranış standartlarını tanımlamaktadır.
Tüm üyelerin, bu etik davranış standartlarına uyması beklenir.
2.TEMEL TANIMLAR
“ÜYE ” – Kurucu üye, Asil üye ve üye olmak üzere üç gruptan oluşur.
“KURUCU ÜYE ”- PRANA KULÜBÜ kurucu ve yönetim kadrosu olup, Kulüp içinde belli başlı görev ve sorumlulukları olan kişilerdir.
“ASİL ÜYE ” – PRANA KULÜBÜ’ne en az bir yıllık üyeliği olan kişilerdir.
“ÜYE “- PRANA KULÜBÜ’ne en az 3-6 aylık üyeliği olan kişilerdir.
PRANA KULÜBÜ ETİK KURALLARI TANIMI
• GİZLİLİK: paylaşma izni verilmediği sürece, PRANA KULÜBÜ içerisinde gündem olan, konuşulan veya paylaşılan tür ticari ve kişisel konular çevresinde elde edilen bilgilerin korunmasını kapsar.
• ÇIKAR ÇATIŞMASI: Bir Prana Kulübü üyesinin, içinde bulunduğu çoklu çıkarları arasında kendi çıkarının bir diğer üye, aleyhinde olduğu veya onunla çatıştığı durumdur. Bu durum finansal, kişisel veya farklı olabilir.
• EŞİTLİK: Tüm insanların, sahip oldukları ırk, etnik köken, ulusal köken, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, din, göç durumu, zihinsel veya fiziksel durumları ve diğer herhangi insani farklılıklarına bakılmaksızın topluma dahil edildiğini, kaynaklara ve fırsata erişimini deneyimlediği durum
• KİŞİSEL GÖRÜŞ: Kulüp içerisinde; dini, siyasi veya benzer bir şekilde kişiye özel ve mahrem olan konuların gündeme getirilmemesi.
• SİSTEMATİK EŞİTLİK: Etik, temel değerler, politikalar, yapılar ile topluluklar, kuruluşlar, uluslar ve toplumların kültürlerinde kurumsallaşmış cinsiyet eşitliği, ırk eşitliği ve diğer eşitlik türleri

3.PRANA ETİK İLKELERİ

PRANA KULÜBÜ temel değerleri ve etik ilkeleri ile tutarlı davranış standartlarını belirleyerek,
Etik yansıtma, eğitim , çalışma ve karar verme süreçlerine rehberlik ederek,
PRANA Kulübü’nün üyelik sistemi bütünlüğünü sürdürmesine hizmet ederek,
PRANA KULÜBÜ Etik Kuralları ve Üyelik Şartları, üyelerin, kendilerini herhangi bir etkileşim alanı veya sosyal ortam içinde kulüp üyesi olarak sundukları ya da tanıttıkları zaman geçerlidir.
Bu, herhangi bir ticari etkileşim kurulup kurulmadığına bakılmaksızın geçerlidir.
Bu kurallar, kurucu üye, asil üye ve üye olan bireylerin etik yükümlülüklerini tanımlar.
Etik Davranış inceleme süreci, PRANA Andı gibi yalnızca üyeler için geçerli olsa da PRANA KULÜBÜ bünyesinde istihdam edilen / edilecek personel de, etik davranış ve PRANA KULÜBÜ Temel Değerler ve Etik İlkelere uymayı taahhüt ederler.
Etik olarak çalışmanın zorluğu, üyelerin kaçınılmaz olarak beklenmedik konulara cevap verilmesini, ikilemlerin çözümlenmesini ve sorunların çözümünü gerektiren durumlarla karşılaşacakları anlamına gelir. Bu Etik Kurallara tabi olan kişilere, dikkate alınması gereken çeşitli etik faktörlere yönlendirerek ve etik davranışa yaklaşmanın alternatif yollarını belirlemeyi kolaylaştırarak yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Etik Kuralları ve Üyelik Şartlarını kabul eden PRANA KULÜBÜ üyeleri, zor kararlar vermeleri veya cesurca davranmaları gerekse bile, etik kararlar vermek için çaba harcarlar.
Tüm değerler, eşit derecede önemlidir ve birbirlerini destekler. Bu değerler ilham vericidir ve standartları anlamak ve yorumlamak için kullanılmalıdır. Tüm PRANA KULÜBÜ üyelerinin, bu değerleri tüm, etkileşimlerinde sergilemeleri ve yaymaları beklenir.

4.ETİK STANDARTLAR

PRANA KULÜBÜ ÜYELERİNİN, mesleki faaliyetlerinde aşağıdaki etik standartlar uygulanır:
Üyeler arasında oluşabilecek herhangi bir ticari iş birliği veya takas ( barter ) gibi maddi fayda sağlayacak hiç bir husus, PRANA KULÜBÜ’nün sorumluluğu veya garantörlüğünde değildir. Bu tamamen üyelerin, kendi kişisel sorumluluğundadır. PRANA KULÜBÜ çalışma alanı ve sorumluluğunda insanları bir araya getirip tanıştırma vardır.

BÖLÜM I – ÜYE ADAYLARINA KARŞI SORUMLULUK

PRANA KULÜBÜ ÜYESİ olarak, ben;
1. Üye olabilecek ADAY ve ADAYLARIMA ilk toplantıda veya öncesinde Kulübün içeriğini, gizliliğin içerik ve sınırlarını, finansal düzenlemeleri ve üyelik şartlarının diğer tüm koşullarını titizlikle açıklarım ve bunları anlamalarını sağlarım.
2. Üyelik oluşturma çalışmalarına başlamadan önce ADAY ve ADAYLARIMLA, ilgili tüm tarafların rolleri, sorumlulukları ve haklarını içeren anlaşmaları/sözleşmeleri yaparım.
3. Üzerinde anlaşıldığı şekilde tüm taraflarla en üst düzeyde gizlilik seviyelerini korurum. Kişisel veri ve iletişim ile ilgili tüm geçerli yasaların farkındayım ve bunlara uymayı kabul ediyorum.
4. Tüm üyelik etkileşimlerimde yer alan tüm taraflar arasında bilgilerin nasıl paylaşıldığı konusunda net bir anlayış oluştururum.
5. Hem üye adayları hem de kurucu – ana üyeler veya ilgili taraflarla, bilgilerin gizli tutulmayacağı koşullar hakkında açık ve net anlayış oluştururum (örneğin, yasadışı faaliyet olması, yasalarca istenmesi, kendine veya başkalarına zarar verme riski olması gibi durumlarda; geçerli mahkeme kararı veya mahkeme celbi uyarınca; vb.). Yukarıdaki koşullardan birinin uygulanabilir olduğuna makul bir şekilde inandığım durumlarda uygun makamları bilgilendirmem gerekebilir.
6. Üye olarak çalışırken, adaylarım ve kurucu-ana üyelerle çıkar çatışmalarını veya potansiyel çıkar çatışmalarını üyelik sözleşmeleri ve sürekli diyalog aracılığınca yönetirim. Bu, kurumsal rolleri, sorumlulukları, ilişkileri, kayıtları, gizliliği ve diğer raporlama gereksinimlerini de içermelidir.
7. Profesyonel etkileşimlerim sırasında oluşturulan elektronik dosyalar ve iletişim dahil olmak üzere tüm kayıtları gizlilik, güvenlik ve mahremiyeti gözeterek ve yürürlükteki kanun ve anlaşmalara uygun bir şekilde muhafaza eder, saklar ve yok ederim. Ayrıca, kulüp hizmetlerinde kullanılan yeni ve gelişen teknolojik gelişmeleri (teknoloji destekli çalışmalar ve hizmetleri) doğru bir şekilde kullanmaya ve çeşitli etik standartların bu teknolojilere nasıl uygulandığının farkında olmaya çaba gösteririm.
8. Üyelik ilişkisinden elde edilen değerde bir değişiklik olabileceğine dair göstergelere dikkat ederim. Olumsuz yönde bir göstergenin olması durumunda ilişkide bir değişiklik yapar, Aday veya adaylarımı , başka bir üye veya kurucu üyelerden destek aramaya teşvik ederim.
9. Tüm tarafların kulüple olan ilişkisini, üyelik sürecinin herhangi bir anında herhangi bir nedenle, sözleşmenin hükümlerini dikkate alarak, sona erdirme haklarına saygı gösteririm.
10. Çıkar çatışmasının oluşmasından kaçınmak için, aynı adayın, farklı üyeler ile aynı anda birden fazla sözleşme ve ilişkiye sahip olmasının sonuçlarına karşı duyarlıyım.
11. Adaylar ile benim aramdaki kültürel, ilişkisel, psikolojik veya bağlamsal nedenlerden kaynaklanabilecek her türlü güç veya statü farkının ayırdındayım ve bunu etkin bir şekilde yönetirim.
12. Üye Adaylarının, Kulüp içinde yer alan kurucu veya asil üyelerden biri ile ilgili ticari bir işbirliği talep etmesi halinde , onları üçüncü taraflara yönlendirmem karşılığında alabileceğim olası ödeme ve/ya farklı yararları ( maddi- manevi yararlar ) samimiyetle açıklarım.
13. 12 MADDE’de bahse konu olan bir durumda, PRANA KULÜBÜ’nün herhangi bir sorumluluk almadığının ve garantör olarak görülemeyeceğinin net bir şekilde anlaşılmasını sağlarım.

BÖLÜM II – ÜYELİK UYGULAMALARINA VE PERFORMANSA YÖNELIK SORUMLULUK

PRANA KULÜBÜ ÜYESİ olarak, ben:
14. Tüm üyelik etkileşimlerimde PRANA KULÜBÜ Etik Kuralları ve Üyelik Şartlarına uyarım. Etik Kuralları ve Üyelik Şartları kendimin ihlal etme olasılığımın veya başka bir ÜYE’nin etik dışı davranışının farkına vardığımda, konuyu saygılı bir şekilde, konuya dahil olan kişilerle gündeme getiririm. Bu konuyu çözümlemez ise, konuyu çözüm için resmi bir otoriteye iletirim. (ör: KURUCU ÜYELER VE BAŞKAN ).
15. Tüm alt üye veya Destek Personelim tarafından da PRANA KULÜBÜ Etik Kuralları ve Üyelik Şartlarına uyulmasını isterim.
16. Sürekli kişisel, mesleki ve etik gelişim yoluyla mükemmelliğe ulaşmayı, ürün yada hizmetimle ilgili verdiğim bilgilerin doğruluğunu ve Prana Kulübü referansıyla alacağım her işin sorumluluklarını yerine getireceğimi taahhüt ederim.
17. ÜYELİK performansımı veya profesyonel ve sosyal ilişkilerimi bozabilecek, bunlarla çatışabilecek veya bunları etkileyebilecek kişisel sınırlarımı veya durumları farkederim. Alınacak aksiyonu belirleme konusunda destek isterim ve gerekirse derhal uygun profesyonel desteği araştırırım. Bu eylem, ÜYELİK İLİŞKİLERİ VEYA İLİŞKİLERİMİ bir süre askıya almayı veya sona erdirmeyi de içerebilir.
18. Çıkar çatışmalarını veya olası çıkar çatışmalarını, ilgili taraflarla çalışarak, profesyonel yardım arayarak, üyelik ilişkisini geçici olarak askıya alarak veya tamamen sona erdirerek çözerim.
19. PRANA KULÜBÜ Üyelerinin gizliliğini korurum ve Kulüp Üyelerinin iletişim bilgilerini (e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) yalnızca Kulüp Üyesi tarafından verilen izin ve yetkiye uygun bir şekilde kullanırım.

BÖLÜM III – PROFESYONELLİĞE YÖNELİK SORUMLULUK

PRANA KULÜP ÜYESİ olarak, ben:
20. Üyelik niteliklerimi, mesleki yetkinlik seviyemi, uzmanlığımı, deneyimimi, eğitimi, sertifikalarımı vb. PRANA KULÜBÜ içindeki görev ve sorumluluklarıma ait bilgilerimi doğru olarak belirtirim.
21. ÜYE olarak sunduklarım, PRANA KULÜBÜ tarafından sunulanlar, üyelik ve üyeliğin potansiyel değeri hakkında yaptığım sözlü ve yazılı açıklamalarda doğru ve gerçek beyanlarda bulunurum.
22. Bu Etik Kurallar tarafından belirlenen etik sorumluluklardan haberdar edilmesi gerekenler ile iletişim kurar ve onlarda farkındalık yaratırım.
23. Etkileşimleri yöneten; net, uygun ve kültürel duyarlılık taşıyan fiziksel veya farklı sınırların farkında olma ve bunları koyma sorumluluğunu taşırım.
24. ÜYELER ve ADAYLAR vasıtasıyla ulaştığım network ağı içerisinden hiç kimse ile hiçbir cinsel veya romantik bağlantıya girmem. ÜYELİK ve ADAY ilişkimiz için uygun olan yakınlık seviyesine daima dikkat ederim. Konuyu çözümlemek için uygun önlemleri alırım, ya da adaylık ilişkisini sonlandırırım.

BÖLÜM IV – TOPLUMA KARŞI SORUMLULUK

PRANA KULÜBÜ ÜYESİ olarak, ben:
25. Tüm faaliyet ve uygulamalarda, yerel kurallara ve kültürel uygulamalara saygılı bir şekilde adalet ve eşitliği koruyarak, ayrımcılıktan kaçınırım. Bu, bunlarla sınırlı olmamak üzere yaş, ırk, cinsiyet ifadesi, etnik köken, cinsel yönelim, din, ulusal köken, engellilik veya askeri statü temelli ayrımcılıkları içerir.
26. Yalnızca kendi materyallerimin mülkiyetine sahip çıkarak başkalarının katkılarını ve fikri mülkiyet haklarını tanır ve onurlandırırım. Bu kuralı ihlal etmemin, üçüncü tarafların bana karşı yasal yola başvurmalarına neden olabileceğini biliyorum.
27. Araştırma yaparken ve raporlarken dürüst davranırım ve tanınmış bilimsel standartlar, geçerli konu yönergeleri ve yeterlilik sınırlarım dahilinde çalışırım.
28. Benim ve PRANA KULÜBÜ ÜYELERİNİN, toplum üzerindeki etkisinin farkındayım. Kendim ve diğer üyeleri temsil ederken, bu standartlara dikkat ederim.

5. PRANA KULÜBÜ ÜYELİK ŞARTNAMESİ

  1. Prana Kulübü üyesi olduğum andan itibaren fayda sağlarsam fayda göreceğimin bilincinde olur, kulüp arkadaşlarımın ticari ve diğer sorunlarına karşı faydacı bir yaklaşım belirlerim.
  2. Prana Kulübü üyesi olduğum süre boyunca her ay düzenli olarak yapılan MARKA İLETİŞİM AĞI toplantısına katılır, kendi marka&ürün&hizmetimi anlatır, diğer üye arkadaşlarımı dinlerim. Üye arkadaşlarımın talepleri doğrultusunda verebileceğim desteği bilirim. Bu bağlamda üyelik sürecim boyunca yalnızca 3 kez devamsızlık yapabilir ve yalnızca 3 kez yerime vekil tayin edebileceğimin bilincindeyim.
  3. Üye olduğum andan itibaren her ay düzenli olarak Prana Kulübü üyeleri ile aynı vizyonda profesyonel iş insanlarını davet edeceğimi taahhüt ederim.

Aksi halde Prana Kulübü üyeliğimin İPTAL EDİLECEĞİNİ ve bir daha PRANA KULÜBÜ’NE DAHİL OLAMAYACAĞIMI bilirim.

6. PRANA KULÜBÜ ETİK VE ÜYELİK ANDI:

Bir PRANA KULÜBÜ ÜYESİ/ASİL ÜYESİ olarak ; PRANA , Etik Kuralları ve Üyelik Şartlarının Standartlarına uygun şekilde, KURUCU VE ANA ÜYELERE ,edineceğim müşterilerime, sponsorlarıma, meslektaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma ve genel olarak topluma karşı etik ve yasal sorumluluklarımı biliyor ve bunlara uyacağımı kabul ediyorum.
PRANA KULÜBÜ Etik Kuralları ve Üyelik Şartlarının herhangi bir bölümünü ihlal edersem, Kulübün, tamamen kendi takdiri ile beni bu konuda sorumlu tutabileceğini kabul ediyorum. Dahası, herhangi bir ihlal durumunda Kulübe karşı sorumluluğumun farkındayım.
Üyeliğimin ve / veya aday Unvanımın kaybı gibi yaptırımları da içerebileceğini kabul ediyorum.